Week 11: cito toetsen...

posted 8 Mar 2016, 21:57 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 8 Mar 2016, 21:57 ]
Voor en na de mid-term zijn de citotoetsen van het leerlingvolgsysteem in alle klassen afgenomen. Wij nemen toetsen af voor de onderdelen spelling (werkwoorden/niet-werkwoorden), begrijpend lezen, studievaardigheid, woordenschat, leesniveau (AVI) en leestempo (DMT).De toetsen die we afnemen meten op een heel objectieve manier wat de leerlingen kunnen en kennen in vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland. We nemen deze toetsen af om zelf een vergelijking te kunnen maken, maar ook om op een later moment een goed advies te kunnen geven aan een volgende school. 

De toetsuitslagen zijn een onderdeel van het onderwijskundig rapport dat de leerlingen bij vertrek van onze school mee krijgen. Verder zitten daarin toetsuitslagen van methodegebonden toetsen van Staal, Grip op Lezen en de Leessleutel. De persoonlijke leerlijn, waarop de leerdoelen voor elk taalonderdeel per jaar zijn omschreven en wordt bijgehouden op welk moment het kind deze doelen behaald heeft. Op deze persoonlijke leerlijn worden observaties en plannen genoteerd. Wanneer een leerling op een of meerdere taalgebieden een uitgebreider plan nodig heeft, wordt er een handelingsplan gemaakt. Tenslotte vind je in het onderwijskundig rapport de Term-rapporten en de observaties van de leerkracht. In het rapport vinden jullie de methodegebonden toetsresultaten per blok en taalonderdeel. Verder vinden jullie van de hele schooltijd van jullie kind de cito resultaten. Dit jaar zitten we in de overstapfase wat betreft de niveau aanduiding. In de afgelopen jaren werden de niveaus van de kinderen aangegeven met letters A t/m E. Inmiddels heeft cito die aanduiding veranderd, omdat hij wat 'positief' was. A en B waren 'bovengemiddeld tot goede' scores. C was echter 'rond voldoende'. Wat betekende dat een hoge C mooi was, maar een lage C eigenlijk onvoldoende. 
Tegenwoordig worden daarom de niveauwaarderingen in de cijfers I t/m V uitgedrukt. Elk cijfer representeert 20% van de leerlingen. I zijn de 20% hoogst scorende leerlingen en V de 20% laagst scorende leerlingen. Het niveau III geeft dus 'voldoende' aan. Deze notering is dus 'eerlijker'. Dit jaar zullen nog zowel letters als cijfers op het rapport te zien zijn, volgend jaar stappen we over naar cijfers. 
Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen kijken we naar alle informatie die we uit deze toetsen halen, die informatie is gedetailleerder Wil je graag meer uitleg over de resultaten tijdens het rapport gesprek, laat dat dan weten. Van elke leerling is er een uitgebreid overzicht van deze toetsen dat ingezien en besproken kan worden tijdens het gesprek.